Wet & Duiding Sport

  • Uitgeverij Larcier

  • Paru le : 04/07/2013
Note moyenne : |
Ce produit n'a pas encore été évalué. Soyez le premier !
Donnez votre avis !
Handige en overzichtelijke bundeling van her en der verspreide regelgeving Sport is alomtegenwoordig in de maatschappij en gaat gepaard met een steeds... > Lire la suite
124,99 €
E-book - ePub
Vérifier la compatibilité avec vos supports
Votre note
Handige en overzichtelijke bundeling van her en der verspreide regelgeving Sport is alomtegenwoordig in de maatschappij en gaat gepaard met een steeds stijgend aantal belanghebbenden en een groeiende complexiteit. Deze expansie gaat gepaard met een toenemende regulering en internationalisering. Originele multidisciplinaire aanpak Wet & Duiding Sport geeft een zo volledig mogelijk overzicht van de wettelijke bepalingen in de diverse rechtsdomeinen waarmee men in het kader van de sport rekening dient te houden (sociaal en fiscaal recht, strafrecht, aansprakelijkheid, .).
De meest relevante regels werden thematisch gerangschikt én geduid door auteurs die allen specialisten in hun vakgebied zijn. De wetgevende teksten zijn bijgewerkt tot 15 februari 2013. Grondig becommentarieerd op basis van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor  toepassing in de praktijk: De wetgeving wordt toegelicht door middel van uitvoerige, doorgaans artikelsgewijze, commentaren, die de wetgeving verduidelijkt aan de hand van rechtspraak en rechtsleer. Deze annotaties vormen bij de oplossing van complexe vraagstukken de uitvalsbasis voor verder onderzoek. Onmisbaar werkinstrument voor rechtspraktizijnen, bestuurders in clubs en  bonden,  sportlui en hun adviseurs Dit werk maakt u niet enkel wegwijs in het kluwen van rechtsregels die van toepassing zijn op de sport, maar het kadert de regels ook in een ruimere context en biedt een antwoord op uw vragen.
De bijdragen zijn geschreven in een heldere taal, waardoor het werk ook voor niet-juristen bijzonder toegankelijk wordt.
  • Caractéristiques du format ePub
    • Pages : 1102
    • Taille : 3 389 Ko
    • Protection num. : Digital Watermarking
Jeroen De Herdt is referendaris bij het Hof van Cassatie. Daarnaast is hij als navorser verbonden aan de onderzoeksgroep Rechtshandhaving van de Faculteit Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Aan deze instelling schreef hij ook een doctoraatsproefschrift over de strafrechtelijke kwalificaties en instrumenten die kunnen worden aangewend als reactie op feiten van fysiek interpersoonlijk geweld. Zijn onderzoek heeft voornamelijk betrekking op het straf- en strafprocesrecht Johan Kerremans is advocaat-vennoot bij Ambos NBGO en praktijkassistent aan de Universiteit Antwerpen.
Hij studeerde Rechten aan de VUB (1995) en behaalde een Master na Master in het sociaal recht  (VUB 2000). Hij legt zich toe op het individueel en collectief arbeidsrecht en de internationale tewerkstelling. Hij is auteur van diverse publicaties en een regelmatige spreker over diverse aspecten van tewerkstelling. Evi Buzzi is sinds 1999 jurist bij het Bloso (het agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie). is sinds 1993 voorzitter van de rechtbank van Koophandel te Dendermonde.
Hij is tevens arbiter bij het Tribunal Arbitral du Sport te Lausanne en Ondervoorzitter van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. Hij is lid van de Disciplinaire Raad voor niet-elitesporters  van de Vlaamse Gemeenschap. Tevens is hij voorzitter van de Rechtscommissie van de KBVB; voorzitter van de Tuchtraad van de Vlaamse Turnliga; voorzitter van de Nationale Voetballiga en lid van het Nationaal Paritair Comité voor de Dimitri Dedecker is advocaat bij de balie van Veurne.
Hij specialiseerde zich in het sportrecht en staat sporters bij in juridische procedures zowel in binnen- als buitenland. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan, waaronder "Overeenkomsten in het sportrecht", "The War on Doping : Over korfbalethiek en mensenrechten", alsook een handboek sportrecht. In 2010 sprak Dimitri in zijn openingsrede voor de balie van Gent  over doping in de sport.
Hij is lid van de redactieraad van het tijdschrift SupPORT en levert opiniërende bijdragen voor populaire media. Tevens verzorgt hij seminaries in het sportrecht. ieter Demuynck is licentiaat in de rechten (UGent, 2004) en behaalde een DES en droit social (ULB, 2005). Na een aanvullende studie in Australië (LL. M. UniMelb, 2007), is hij sedert 2007 advocaat bij de Balie van Brussel. Als vrijwillig medewerker is hij verbonden aan de vakgroep sociaal recht van de UGent.
Hij concentreert zich o.a. op het sociaal recht in de sportsector. Hij werkt actief mee aan verschillende juridische procedures en adviesopdrachten in het kader van het sportrecht, waarin hij zowel optreedt voor sportfederaties en sportbeoefenaars als voor overheden. Alex Franchimont is advocaat bij Laga sinds oktober 2012. Alex behaalde zijn Master in de Rechten aan de KU Leuven. Alex maakt bij Laga deel uit van de praktijkgroep Employment, Pensions en Benefits. Frank Glorieux is master in de rechten.
Hij is legal consultant, met een bijzondere specialisatie in het verkeers- en verzekeringsrecht. Hij verzorgt voor diverse uitgeverijen en organisatoren uitgaven en studiedagen. Nele Hoekx is doctor in de rechten (KU Leuven, 2010) en werkt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Instituut Contractenrecht van de KU Leuven en coördinator van het Research Program on Gambling Law. David Keyaerts is Doctor in de rechten.
Hij is verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Zijn focus in onderzoek is gericht op nationaal, Europees en internationaal publiekrecht. Hij is tevens secretaris van het administratief rechtscollege Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Christiaan Lesaffer  is sinds 1994 advocaat aan de balie te Antwerpen en deed zijn stage bij Leo Neels.  Zijn praktijk omvat de media- en communicatiesector alsook het publiek- en administratief recht in de brede betekenis van het woord.  Hij behaalde zijn rechtendiploma in 1994 (Universiteit Antwerpen) en heeft een maître en droit (université de Toulouse) (1993). Elisabeth Matthys is licentiaat in de Rechten en behaalde een Magister Juris in European and Comparative Law aan de Universiteit van Oxford.  Zij is advocaat-vennoot bij Stibbe.
Zij heeft een uitgebreide expertise in sportrecht en meer bepaald in het grensdomein tussen sportrecht en arbeidsrecht, televisierechten, transferregels en dopingreglementering.  Zij heeft daarnaast een grote ervaring in arbitrageprocedures aangaande geschillen tussen clubs en spelers en clubs en federaties. Zij begeleidt in dat verband verschillende sportfederaties, sportinstanties en atleten. Elisabeth Matthys is tevens verbonden als lector aan de vakgroep sociaal recht van de UGent. Katrien Meire is advocaat bij Baker & McKenzie.
Haar praktijk omvat alle aspecten van het Europees en Belgisch mededingingsrecht, met bijzondere aandacht voor concentratiecontrole en kartelprocedures.  Katrien is een alumnus van de KU Leuven en behaalde een LL. M. aan de University College of London. Koen Naert is licentiaat in de Rechten. Hij is raadsheer in Sociale zaken bij het Arbeidshof te Gent en wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Publiek Recht van de VUB. Bart Peeters is docent aan de Hogeschool-Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en de Universiteit van Luik.
Hij doceert er algemeen fiscaal recht, vennootschapsbelasting en internationale en Europese fiscaliteit. Hij behaalde in 2010 de graad van doctor in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen met een proefschrift over fiscale transparantie in nationale en internationale context. Hij is lid van het IFA, het EATLP en de deelredactie internationale rechtspraak van het tijdschrift voor fiscaal recht, geregeld spreker op fiscale seminaries en auteur van diverse publicaties. Koen Platteau is advocaat bij de Balie te Brussel en is gespecialiseerd in Belgisch en EU mededingingsrecht.  Hij is vennoot bij het kantoor Olswang LLP. eroen Scheerder is voltijds hoofddocent Sportbeleid en Sportmanagement aan de Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.
Hij is het hoofd van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid waar hij sociaalwetenschappelijk beleidsonderzoek verricht met betrekking tot sport en fysieke activiteit. Hij is (co-)auteur van een veertigtal artikels in internationale vaktijdschriften, editor/auteur van een vijftiental boeken omtrent sport, participatie en beleid en reekseditor van de BMS-rapporten (www.faber.kuleuven.be/bms). Hij doceert sportbeleid, sportpolitiek en sportmanagement. Cor Schildermans is thans als advocaat verbonden aan het Kantoor Servilex te Overpelt ( Balie Hasselt).
Cor studeerde af als Licenciaat in de Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven in 1978. Hij behaalde ook een Ma na Ma Fiscaal Recht aan de Universiteit Antwerpen. Voordien was hij Fiscaal - Juridisch Raadgever bij een grote Belgische Verzekeringsmaatschappij. Hij hield zich toen in het bijzonder bezig met de fiscale en juridische aspecten in verband met Persoonsverzekeringen en Aanvullende Pensioenen. Hij maakte deel uit van de fiscale Sectie van de beroepsvereniging Assuralia. Hij verleent nu nog altijd regelmatig adviezen in verband met die materies, publiceerde al meerdere bijdragen over dit onderwerp, en is nog regelmatig spreker op congresssen en bijeenkomsten voor professionelen in verzekeringen. Jeroen Stevens is advocaat aan de balie van Brussel.  Hij maakt sedert 2008 deel uit van de praktijkgroep vennootschapsrecht en M&A van het advocatenkantoor contrast.  Jeroen Stevens studeerde af aan de Universiteit Maastricht (LL.
M. European Law School) en behaalde een bijkomende Master in de Rechten aan de VUB en een Master in het Vennootschapsrecht aan de KUB. Yves Stox is Manager Human Capital bij Ernst & Young Tax Consultants en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de VUB.  Hij behaalde een licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en aan Master na Master Sociaal recht aan de VUB.  Sinds 2008 begeleidt hij met name internationale tewerkstellingsscenario's, zowel vanuit een socialezekerheids- als een arbeidsrechtelijk perspectief.
 Yves Stox is tevens auteur van Discriminatie en identiteit - Identiteitsgebonden werkgevers in het Europees en Belgisch arbeidsrecht (Bibliotheek sociaal recht Larcier, Larcier, 2010). Stefanie Tack is advocaat aan de balie van Brussel met specialisatie in arbeids - en sociaal zekerheidsrecht. Zij maakt sedert 2011 deel uit van de praktijkgroep "Employment Law" van het advocatenkantoor Lorenz | International Lawyers.
Zij behaalde een Expert class in professioneel sportmanagement aan de VUB. Lieven Van Besien is advocaat bij de balie van Brussel en maakt deel uit van het kantoor Racine & Vergels Advocaten. Zijn praktijk omvat hoofdzakelijk het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, het aannemingsrecht alsook discussies betreffende de regels van toepassing op het gerechtelijk deskundigenonderzoek. Hij heeft een uitgebreide ervaring in de behandeling van dossiers betreffende burgerlijke aansprakelijkheid, letselschadedossiers, arbeidsongevallendossiers en verkeerszaken.
Hij verleent ook op zeer regelmatige basis bijstand in het kader van expertises op medisch en bouwtechnisch gebied. In die hoedanigheid staat hij zowel particulieren, bedrijven als diverse verzekeringsmaatschappijen bij. Hij studeerde rechten aan de KU Leuven. Stefan Van Camp is advocaat bij het kantoor time.lex aan de balie van Brussel. Hij beoefent commercieel recht met een bijzondere specialisatie en internationale ervaring in technologierecht, productveiligheid (o.a.
inzake sportartikelen en sportevenementen), product recall en marketingrecht.  Hij publiceerde over technologierecht, productveiligheid, Europees recht en commercieel recht in de brede zin. Hij was gastdocent aan KU Leuven (ICRI) en spreker op seminars. Catherine Van de Heyning is advocaat aan de balie van Brussel met specialisatie in arbeids- en mensenrechten. Zij maakt sedert 2012 deel uit van de praktijkgroep "Employment Law" van het advocatenkantoor Lorenz | International Lawyers.
Zij behaalde een LLM aan University College of London en een doctoraat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Zij maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Universiteit Antwerpen. Dimitri Van Uytvanck is advocaat bij de balie van Brussel.  Hij maakt sedert 2011 deel uit van de praktijkgroep employment, pensions & benefits van het advocatenkantoor LAGA.  Zijn praktijk omvat alle aspecten van het Europees en Belgisch arbeidsrecht.
Hij behaalde zijn Master in de Rechten aan de VUB en behaalde een ManaMa in het sociaal recht. Bart Vandereeckt is advocaat bij de Balie te Brussel. Hij is bedrijvig in alle deelgebieden van het intellectuele eigendomsrecht, inzonderheid octrooien, merken, modellen en auteursrecht. Hij verstrekt eveneens rechtsadvies betreffende informatietechnologie(overeenkomsten), e-commerce, privacy en marktpraktijken. Hij is vennoot bij het kantoor Ambos NBGO. Karel-Jan Vandormael is onderzoeker aan het instituut voor Handels- en Insolventierecht van de KU Leuven en praktijkassistent aan de UHasselt.
Daarnaast is hij advocaat bij Publius, waar hij vooral actief is binnen het bestuurs- en omgevingsrecht. Hij legt zich tevens toe op het grondwettelijk recht en het economisch publiek recht. Jürgen Vanpraet is advocaat bij Eubelius en is gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Als advocaat staat hij zowel publieke besturen, als private personen bij in geschillen met en tussen publieke besturen.
Hij is auteur van diverse publicaties in het publiek recht en meer in het bijzonder in het grondwettelijk recht, het milieu- en omgevingsrecht en het contentieux voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof. Zijn doctoraal proefschrift over de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten in het federale België (De latente staatshervorming, 2011) werd bekroond met de Fernand Collinprijs voor recht 2012. Stephanie Verhelst was van oktober 2009 tot februari 2013 verbonden als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep rechtshandhaving).
Zij werkte in deze periode aan haar doctoraat over slachtofferrechten in het straf(proces)recht en schreef verschillende artikels. Sinds februari 2013 is zij werkzaam als juridisch adviseur bij de federale politie. Vincent Verlaeckt is master in de rechten (UGent 2007) en advocaat aan de balie te Dendermonde. Zijn praktijk omvat hoofdzakelijk handelsrecht en vennootschapsrecht. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator door de rechtbank van koophandel van Dendermonde. Daarenboven heeft hij een bijzondere interesse voor sportrecht.
Hij treedt op voor verschillende nationale en regionale sportverenigingen Steven Vos is doctor in de bewegingswetenschappen en master in de (sociale) psychologie. Hij is postdoctoraal onderzoeker aan het Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de KU Leuven en docent sportmanagement en onderzoeksmethoden aan de Fontys Sporthogeschool (Nederland). Hij is (co-)auteur van diverse boeken, beleidsrapportages en artikels in internationale tijdschriften.
Hij verricht voornamelijk onderzoek naar het samenspel tussen overheid, markt en middenveld in het breedtesportlandschap en sociaal-economische aspecten van sportdeelname en sportconsumptie.

Nos avis clients sur decitre.fr


Avis Trustpilot

Wet & Duiding Sport est également présent dans les rayons

Jeroen De Herdt et Johan Kerremans - Wet & Duiding Sport.
Wet & Duiding Sport
124,99 €
Haut de page
Decitre utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en acceptez l'utilisation. En savoir plus OK